PÅMINNELSE: SeniorNet Huddinge bjuder in till Årsmöte och Öppet hus den 13 april 2023

PÅMINNELSE: SeniorNet Huddinge bjuder in till Årsmöte och Öppet hus den 13 april 2023

Välkommen till SeniorNet Huddinges årsmöte 2023 och Öppet hus

Tid: torsdagen den 13 april klockan 13.00
Plats: Årsmötet kommer att hållas på plats i Huvudbiblioteket i Huddinge, Kommunalvägen 28A
Vi kommer också i samband med årsmötet hålla Öppet hus som vanligt men mer begränsat.
Öppet hus tema: Polisen informerar om bedrägerier mm på nätet.
Vi bjuder på kaffe och bulle.

Välkomna
//Styrelsen

KALLELSE/DAGORDNING

Härmed kallas du till SeniorNet Huddinges årsmöte, torsdag 2023-04-13, klockan
13:00. Mötet genomförs i Huvudbibliotekets programsal. Som medlem får du inbjudan via
mail.

Dagordning:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Beslut om årsmötet blivit behörigen sammankallat och fastställande av
  dagordning.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
 7. Föredragning av revisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition av årets
  resultat.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Behandling av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag.
 11. Beslut om arvoden och andra ersättningar.
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 13. Val av ordförande för styrelsen för ett år.
 14. Val av övriga styrelseledamöter för två år.
 15. Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år.
 16. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande.
 17. Ärenden som väckts genom motion.
 18. Övriga ärenden.
 19. Årsmötets avslutande.

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023