Årsmöte 2019

SeniorNet Huddinges årsmöte 2019

Kallelse publiceras senast fyra veckor innan årsmötet.
Handlingar till årsmötet publiceras senast två veckor innan mötet.

Tid:     11 april 2019 klockan 14 – 15.
Plats:  Huvudbiblioteket Huddinge, Kommunalvägen 28 A, Huddinge.

Handlingar till årsstämman:

Årsmöteskallelse 2020

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

Förslag till dagordning:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Beslut om årsmötet blivit behörigen sammankallat och fastställande av dagordning.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
 7. Föredragning av revisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition av årets resultat.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Behandling av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag.
 11. Beslut om arvoden och andra ersättningar.
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 13. Val av ordförande för styrelsen för ett år.
 14. Val av övriga styrelseledamöter för två år.
 15. Val av eventuella suppleanter för två år.
 16. Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år.
 17. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande.
 18. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet.
 19. Ärenden som väckts genom motion.
 20. Övriga ärenden.
 21. Årsmötets avslutande.

 

Sidan uppdaterad 2019-03-11