Kallelse och handlingar till årsmötet 2020

Styrelsen förbereder för ett årsmöte i möjlig form. Kallelse kommer skickas ut. En fullmakt utformas för att en mindre grupp ska kunna hålla mötet.

Handlingar till årsmötet är redan publicerade nedan.

Tid: Mer information kommer.

Kallelse skickas ut via mejl senast fyra veckor innan tidpunkten för årsmötet.

Handlingar till årsstämman:

 • Motioner och styrelsens yttrande över motioner

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

Förslag till dagordning:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Beslut om årsmötet blivit behörigen sammankallat och fastställande av dagordning.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
 7. Föredragning av revisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition av årets resultat.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Behandling av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag.
 11. Beslut om arvoden och andra ersättningar.
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 13. Val av ordförande för styrelsen för ett år.
 14. Val av övriga styrelseledamöter för två år.
 15. Val av eventuella suppleanter för två år.
 16. Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år.
 17. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande.
 18. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet.
 19. Ärenden som väckts genom motion.
 20. Övriga ärenden.
 21. Årsmötets avslutande.

 

Sidan uppdaterad 2020-10-01