Årsmötet 2022

Årsmötesprotokoll 2022 för SeniorNet Huddinge

Tid7 april 2022 14:00-15:00
PlatsHuvudbiblioteket i Huddinge
Närvarande från styrelsen:Sven Niklasson, Jan Wedlund, Sonja Kvål, Karl-Gustaf Bjurlemyr, Irene Åkerlund
Frånvarande från styrelsen:Kjell Odelberth
Närvarande medlemmar:Enligt deltagarlista
1Årsmötets öppnande: Ordförande Sven Niklasson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
2Val av ordförande och sekreterare för årsmötet: Mötet väljer Sven Niklasson till ordförande för årsmötet och Sonja Kvål till sekreterare. 
3Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet: Mötet väljer KG Bjurlemyr och Jan Wedlund att tillsammans med mötes­ordföranden, justera dagens protokoll. 
4Upprättande och godkännande av röstlängd: Mötet godkänner att deltagarlistan används som röstlängd. Ordförande påpekar att endast medlemmar är röstberättigade.
5Beslut om årsmötet blivit behörigen sammankallat och fastställande av dagordning: Mötet beslutar att årsmötet hade blivit stadgeenligt kallat och fastställer också dagordningen. Inga övriga punkter anmäls.  
6Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning: Mötesordförande läser upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen för 2021 och ger kompletterande information om verksamheten under året. Mötet beslutar att lägga Verksamhetsberättelse och årsredovisning till handlingarna.
7Föredragning av revisionsberättelse: Irene Åkerlund läser upp revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021. Mötet godkänner revisionsberättelsen som läggs till handlingarna.
8Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition av årets resultat: Mötet beslutar att överföra årets resultat i ny räkning. Resultat och balansräkning fastställdes.
9Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
10Behandling av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag: Förslagen genomgicks. Inga ytterligare förslag framfördes.
11Beslut om arvoden och andra ersättningar: Styrelsen erhåller inga arvoden annat än att medlemsavgiften i SeniorNet betalas. Vid utlägg för föreningen ersätts dessa.
12Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter: Mötet beslutar att antalet ledamöter i styrelsen inklusive ordförande ska vara 6, vilket är i enlighet med stadgarna. Inga suppleanter är föreslagna.  
13Val av ordförande för ett år: Årsmötet väljer Sven Niklasson som ordförande för ytterligare 1 år.
14Val av övriga styrelseledamöter: Sonja Kvål, KG Bjurelmyr, Kjell Odelberth omvaldes för 2 år. Jan Wedlund och Irene Åkerlund kvarstår ytterligare 1 år.
15Val av eventuella suppleanter: Inga namn till suppleanter i styrelsen finns till förslag.  
16Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år: Mötet väljer Gerd Klang till revisorssuppleant för ett år. Ingen kandidat finns till posten som revisor.
17Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande: Inga förslag till en valberedning finns. Mötet beslutade att styrelsen får agera valberedning.
18Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet: Inga särskilda ärenden är anmälda.  
19Ärenden som väckts genom motion: Inga motioner har lämnats in.  
20Övriga ärenden: Inga övriga ärenden anmäls.
21Årsmötets avslutande: Mötesordföranden avslutar SeniorNet Huddinges årsmöte.  
Huddinge 2022-04-07

Sonja Kvål
Mötessekreterare

Sven Niklasson
Mötesordförande

KG Bjurlemyr
Jan Wedlund
Justerare

SeniorNet Huddinge
org.nr 802488-3087

Revisionsberättelse

Jag har granskat årsredovisningen for SeniorNet i Huddinge

Vid granskning av SeniorNet Huddinges räkenskaper för tiden 2021 01 01 – 2021 12 31 har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer.

Styrelsens ansvar for årsredovisningen Det ar styrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den intema kontroll som styrelsen bedömer ar nödvandig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar ar att uttala sig om årsredovisningen på grundval av genomförd revision. Revisionen ar utförd enligt god revisionssed i Sverige.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.

Uttalande Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen ar förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därfor

att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen, att årets resultat balanseras i ny räkning

samt föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2021

Gerd Klang

Förtroendevald revisor